Mẫu code API

VNBIG cung cấp code mẫu WebSocket sử dụng, hiện tại hỗ trợ các phiên bản C#, C++, HTML, JAVA, Python, Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các phiên bản ngôn ngữ khác. Trong quá trình sử dụng nếu gặp phải vấn đề gì, vui lòng liên hệ nhóm QQ thảo luận công nghệ API: 774185245, chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng giúp bạn giải quyết.

WebSocket Mẫu

Tải mẫu xuống:https://github.com/VnbigOpenapi/websocket

results matching ""

    No results matching ""