Tình hình API

Nhận dữ liệu tình hình thị trường mới nhất VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
vnbig_tickerlist Đăng ký danh sách thị trường

websocket.send("{'event':'addChannel','channel':'vnbig_tickerlist'}");

Mẫu

# Request
{'event':'addChannel','channel':'vnbig_tickerlist'}            
# Response
{"channel":"vnbig_tickerlist","data"[["VNBIG_ETH_EOS","1528128000000","1.00000000","1.00000000","1.00000000","1.00000000","1.00000000","1.00000000","0.00000000","0.00000000"],["VNBIG_ETH_LTC","1528128000000","1.00000000","1.00000000","1.00000000","1.00000000","1.00000000","1.00000000","0.00000000","0.00000000"],["VNBIG_ETH_ETC","1528128000000","1.00000000","1.00000000","1.00000000","1.00000000","1.00000000","1.00000000","0.00000000","0.00000000"]]}

Chi tiết giá trị trả về

[Giao dịch đối ứng, nhãn thời gian, bán một giá, Mua một giá, giá giao dịch thành công mới nhất, giá cao nhất, giá thấp nhất, Giá thời gian, Sự thay đổi chu kỳ, lượng giao dịch thành công]
[string, string, string, string, string, string, string, string, string, string]

results matching ""

    No results matching ""