Tình hình API

Nhận dữ liệu tình hình thị trường mới nhất VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
vnbig_X_Y_trade Đăng ký theo dõi lịch sử giao dịch thành công

websocket.send("{'event':'addChannel','channel':'vnbig_X_Y_trade'}");

Giá trị của X là btc,eth…

Giá trị của Y là vnb,ltc,bch…

Mẫu

# Request        
{'event':'addChannel','channel':'vnbig_btc_etc_trade'}
# Response        
{
  "channel": "vnbig_btc_etc_trade",
  "data": ["1524205173032", "0.44862981", "66.97725312", "754481753023397888", "B"]
}

Chi tiết giá trị trả về

[Nhãn thời gian,giá cả,số lượng,id tạo giao dịch,loại hình mua bán]
[string, string, string, string, string]

results matching ""

  No results matching ""