Tình hình API

Nhận dữ liệu tình hình thị trường mới nhất VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
vnbig_X_Y_depth Đăng ký theo dõi độ sâu thị trường

websocket.send("{'event':'addChannel','channel':'vnbig_X_Y_depth'}");

Giá trị của X là btc,eth…

Giá trị của Y là vnb,ltc,bch…

Mẫu

# Request
{'event':'addChannel','channel':'vnbig_btc_etc_depth'}
# Response        
{
  "channel": "vnbig_btc_etc_depth",
  "data": {
    "timeStamp": "1524223631060",
    "asks": ["200.00000000", "6.00000000"],
    "bids": ["0.20000000", "2.00000000"]
  }
}

Chi tiết giá trị trả về

timeStamp(String):Nhãn thời gian
bids([String, String]):Độ sâu người mua
asks([String, String]):Độ sâu người bán

results matching ""

  No results matching ""