Tình hình API

Nhận dữ liệu tình hình thị trường mới nhất VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
vnbig_X_Y_Z_ticker Đăng ký theo dõi tình hình thị trường

websocket.send("{'event':'addChannel','channel':'vnbig_X_Y_Z_ticker'}");

Giá trị của X là btc,eth…

Giá trị của Y là vnb,ltc,bch…

Giá trị của Z là 1min,5min, 15min, 30min, 1hour, 4hour, 6hour, 12hour, 1day, 1week,1month

Mẫu

# Request
{'event':'addChannel','channel':'vnbig_btc_etc_1min_ticker'}      
# Response
{
  "channel": "vnbig_btc_etc_1min_ticker",
  "data": ["0.50000000", "0.66667000", "0.48288114", "0.33333000", "0.00000000", "1524189420000", "50.13087087"]
}

Chi tiết giá trị trả về

[Mua một giá,giá cao nhất,giá giao dịch thành công mới nhất,giá thấp nhất,bán một giá,nhãn thời gian, lượng giao dịch thành công]
[string,string,string,string,string,string,string]

results matching ""

  No results matching ""