Địa chỉ liên kết WebSocket:wss://ws.vnbig.com/ws

Gửi yêu cầu

Định dạng yêu cầu dữ liệu:{'event':'addChannel','channel':'channelValue'}

Trong đó event: addChannel(Đăng ký yêu cầu dữ liệu)/removeChannel(Hủy bỏ yêu cầu dữ liệu)

channel:vnibigLoại yêu cầu dữ liệu vnbig cung cấp,

ví dụ:websocket.send("{'event':'addChannel','channel':'vnbig_vnd_btc_ticker'}") websocket.send("[{'event':'addChannel','channel':'vnbig_btc_etc_ticker'},

{'event':'addChannel','channel':'vnbig_btc_etc_depth'}, {'event':'addChannel','channel':'vnbig_btc_etc_trade'}]");Hỗ trợ đăng ký hàng loạt.

Phản hồi của máy chủ

Định dạng dữ liệu trả lại: [{"channel":"channel","data":{}}

channel: Loại dữ liệu yêu cầu

data:Trả lại dữ liệu kết quả

Chi tiết mã lỗi

Mã lỗi Chi tiết
20000 Loại sự kiện dữ liệu vô hiệu
20001 Sai định dạng JSON
20002 Sai tham số
20003 Loại hình Datafeed vô hiệu
20004 Giao dịch đối ứng không tồn tại

results matching ""

    No results matching ""