Tình hình API

Nhận dữ liệu tình hình thị trường mới nhất VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
Get /list Nhận tất cả giao dịch đối ứng
Get /ticker Nhận thông tin thị trường
Post /tickerlist Nhận biểu đồ thị trường
Get /depth Nhận độ sâu thị trường
Get /trades Nhận tin tức giao dịch
Post /kline Nhận dữ liệu biểu đồ nến

Giao dịch API

Giúp giao dịch nhanh chóng trên VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
Post /trade Ủy thác đặt hàng
Post /cancelorder Hủy bỏ ủy thác
Post /orderinfo Nhận chi tiết đơn hàng
Post /trades Nhận nhiều ủy thác
Post /records Nhận lịch sử giao dịch thành công
Post /userinfo Nhận thông tin người dùng
Post /cancellations Lấy lịch sử hủy đơn

results matching ""

    No results matching ""