Giao dịch API

Giúp giao dịch nhanh chóng trên VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
Post /trades Nhận nhiều ủy thác

Mẫu

# Request
POST https://api.vnbig.com/v2/trades
Truy cập tần số 20, 2 giây
# Response
{
 "result": true,
 "orders": [
  {
   "symbol": "vnb_btc",
   "type": "sell",
   "volume": "1",
   "create_date": "1524108849180",
   "avg_price": null,
   "deal_volume": null,
   "order_id": "754077741509853184",
   "price": "0.5",
   "status": "_0"
  }
 ]
}

Chi tiết giá trị trả lại

result(boolean):Trả về kết quả true:Trả về thành công,false:Trả về thất bại
symbol(String):Giao dịch đối ứng
type(String):Loại hình mua bán giá giới hạn(buy/sell) đơn giá giới hạn(buy_market/sell_market)
volume(String):Số lượng ủy thác
create_date(String): Thời gian ủy thác
avg_price(String):Bình quân giá giao dịch thành công
deal_volume(String):Số lượng giao dịch thành công
order_id(String):ID Đơn hàng
price(String):Giá ủy thác
status(String):_5:Đã hủy _0:Chưa hoàn thành _2:Giao dịch thành công một phần _3:Hoàn thành giao dịch _4:Đang xử lý hủy đơn

Yêu cầu tham số

Tên tham số Loại tham số Bắt buộc điền Miêu tả
api_key String Đúng apiKey người dùng yêu cầu
symbol String Đúng Giao dịch đối ứng :eos_btc,etc_btc,btc_usdt…
type String Không Loại hình mua bán:giá giới hạn(buy/sell) đơn giá giới hạn(buy_market/sell_market)
sign String Đúng Yêu cầu ký tên tham số

results matching ""

  No results matching ""