Giao dịch API

Giúp giao dịch nhanh chóng trên VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
Post /cancelorder Hủy bỏ ủy thác

Mẫu

# Request
POST https://api.vnbig.com/v2/cancelorder
Truy cập tần số 20, 2 giây
# Response
{
  "result": true
}

Chi tiết giá trị trả lại

result(boolean):Trả về kết quả true:Trả về thành công,false:Trả về thất bại

Yêu cầu tham số

Tên tham số Loại tham số Bắt buộc điền Miêu tả
api_key String Đúng apiKey người dùng yêu cầu
symbol String Đúng Giao dịch đối ứng:eos_btc,etc_btc,btc_usdt…
order_id String Đúng ID đơn hàng (dùng dấu “,” để ngăn cách ID các đơn hàng, được hủy nhiều nhất 3 đơn hàng cho 1 lần)
sign String Đúng Yêu cầu ký tên tham số

results matching ""

    No results matching ""