Giao dịch API

Giúp giao dịch nhanh chóng trên VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
Post /trade Ủy thác đặt hàng

Mẫu

# Request
POST https://api.vnbig.com/v2/trade
Truy cập tần số 20, 2 giây
# Response
{
  "result": true,
  "order_id": "746448047167848448"
}

Chi tiết giá trị trả lại

result(boolean):Trả về kết quả  true:Trả về thành công,false:Trả về thất bại
order_id(String):Mã đơn hàng

Yêu cầu tham số

Tên tham số Loại tham số Bắt buộc điền Miêu tả
api_key String Đúng apiKey người dùng yêu cầu
symbol String Đúng Giao dịch đối ứng:eos_btc,etc_btc,btc_usdt…
type String Đúng Loại hình mua bán: giá giới hạn(buy/sell) đơn giá giới hạn(buy_market/sell_market)
price BigDecimal Không Khi loại hình mua bán là buy/sell thì giá ủy thác không được để trống và phải lớn hơn 0
volume BigDecimal Không Khi loại hình mua bán là buy/sell thì số lượng ủy thác không được để trống và phải lớn hơn 0. Khi loại hình mua bán là sell_market thì số lượng ủy thác không được để trống và phải lớn hơn 0
amount BigDecimal Không Khi loại hình mua bán là buy/sell thì số tiền ủy thác không được để trống và phải lớn hơn 0
accountType String Không Loại tài khoản _8 Tài khoản đòn bẩy _9 Tài khoản tiền tệ Mặc định là tài khoản tiền tệ
sign String Đúng Yêu cầu ký tên tham số

results matching ""

    No results matching ""