Tình hình API

Nhận dữ liệu tình hình thị trường mới nhất VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
Post /kline Nhận dữ liệu biểu đồ nến(Số dữ liệu của mỗi chu kỳ là 1000)

Mẫu

# Request
Post https://api.vnbig.com/v2/kline
Truy cập tần số 2000, 60 giây
{"symbol":"etc_btc","type":"30min"}
# Response
[
 {
  "timestamp": "1522101600000",
  "open": "0.34450000",
  "high": "0.9995",
  "low": "0",
  "close": "0.99834283",
  "volume": "352.80017902"
 },
 {
  "timestamp": "1522099800000",
  "open": "0.30254997",
  "high": "0.9999",
  "low": "0",
  "close": "0.19490572",
  "volume": "688.78054866"
 }
]

Chi tiết giá trị trả lại

timestamp(String):Nhãn thời gian
open(String):Mở
high(String):Cao
low(String):Thấp
close(String):Thu
volume(String):Lượng giao dịch

Yêu cầu tham số

Tên tham số Loại tham số Bắt buộc điền Miêu tả
symbol String Đúng Giao dịch đối ứng:eos_btc,etc_btc,btc_usdt…
type String Đúng Chu kỳ:1min:1 phút,5min:5 phút,15min:15 phút,30min:30 phút,1hour:1 giờ,4hour:4 giờ,6hour:6 giờ,12hour:12 giờ,1day:1 ngày,1week:1 tuần,1month:1 tháng
size Integer Không Số lượng chuỗi dữ liệu chỉ định mặc định là 100
since Long Không Nhãn thời gian, phạm vi thời gian mặc định lớn hơn thời gian hiện tại, trả lại dữ liệu tình hình mới nhất

results matching ""

  No results matching ""