Tình hình API

Nhận dữ liệu tình hình thị trường mới nhất VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
Get /trades Nhận tin tức giao dịch(100 con đường)

Mẫu

# Request
GET https://api.vnbig.com/v2/trades/etc_btc
Truy cập tần số 2000, 60 giây
# Response
[
 {
  "timestamp": "1524106504787",
  "price": "0.15392698",
  "volume": "63.7419334",
  "tid": "754067908408721408",
  "type": "sell"
 },
 {
  "timestamp": "1524105917926",
  "price": "0.24721451",
  "volume": "3.14470162",
  "tid": "754065446931963904",
  "type": "sell"
 }
]

Chi tiết giá trị trả về

timestamp(String):Nhãn thời gian
price(String):Giá cả
volume(String):Số lượng
tid(String):id tạo giao dịch
type(String):Loại hình mua bán

Yêu cầu tham số

Tên tham số Loại tham số Bắt buộc điền Miêu tả
symbol String Đúng Giao dịch đối ứng:eos_btc,etc_btc,btc_usdt…

results matching ""

  No results matching ""