Tình hình API

Nhận dữ liệu tình hình thị trường mới nhất VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
Get /depth Nhận độ sâu thị trường(20 con đường)

Mẫu

# Request
GET https://api.vnbig.com/v2/depth/etc_btc
Truy cập tần số 2000, 60 giây
# Response
{
 "asks": [
  {
   "price": "10",
   "volume": "0.55"
  }
 ],
 "bids": [
  {
   "price": "2",
   "volume": "0.15"
  }
 ],
 "timeStamp": "1524105162311"
}

Chi tiết giá trị trả về

bids([String, String]):Độ sâu bên mua
asks([String, String]):Độ sâu bên bán
timestamp(String):Nhãn thời gian

Yêu cầu tham số

Tên tham số Loại tham số Bắt buộc điền Miêu tả
symbol String Đúng Giao dịch đối ứng:eos_btc,etc_btc,btc_usdt…

results matching ""

  No results matching ""