Tình hình API

Nhận dữ liệu tình hình thị trường mới nhất VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
Get /ticker Nhận thông tin thị trường

Mẫu

# Request
GET https://api.vnbig.com/v2/ticker/etc_btc
Truy cập tần số 2000, 60 giây
# Response
{
  "buy": "0",
  "high": "1",
  "last": "0.24721451",
  "low": "0.06611662",
  "sell": "0.3333333",
  "timestamp": "1524067200000",
  "vol": "642.08588906"
}

Chi tiết giá trị trả về

buy(String):  Mua một giá
high(String): Giá cao nhất
last(String): Giá giao dịch thành công mới nhất
low(String): Giá thấp nhất
sell(String): Bán một giá
timestamp(String):Nhãn thời gian
vol(String): Số lượng giao dịch thành công

Yêu cầu tham số

Tên tham số Loại tham số Bắt buộc điền Miêu tả
symbol String Đúng Giao dịch đối ứng:eos_btc,etc_btc,btc_usdt…

results matching ""

    No results matching ""