Tình hình API

Nhận dữ liệu tình hình thị trường mới nhất VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
Post /tickerlist Nhận biểu đồ thị trường

Mẫu

# Request
Post https://api.vnbig.com/v2/tickerlist
Truy cập tần số 2000, 60 giây
{"sortType":"32","language":"en"}
# Response
[
 {
  "currencyName": "EOS",
  "currencyEnShortName": "EOS/BTC",
  "dateTimeNow": "1527782400000",
  "highFloat": "0.00165299",
  "lowFloat": "0.00162000",
  "lastFloat": "0.00162425",
  "buyHighFloat": "0.00162000",
  "saleLowFloat": "0.00165300",
  "volume": "38238.62269059",
  "priceIncrease": "-0.00673287"
 },
 {
  "currencyName": "Litecoin",
  "currencyEnShortName": "LTC/ETH",
  "dateTimeNow": "1527782400000",
  "highFloat": "0.21148458",
  "lowFloat": "0.20589913",
  "lastFloat": "0.21111307",
  "buyHighFloat": "0.20589800",
  "saleLowFloat": "0.21148500",
  "volume": "25681.99819485",
  "priceIncrease": "0.02107206"
 }
]

Chi tiết giá trị trả về

currencyName(String):Tên
currencyEnShortName(String):Tên tiếng Anh
dateTimeNow(String):Nhãn thời gian
highFloat(String): Giá cao nhất
lowFloat(String): Giá thấp nhất
lastFloat(String):Giá giao dịch thành công mới nhất
buyHighFloat(String):Mua một giá
saleLowFloat(String):Bán một giá
volume(String):Số lượng giao dịch thành công
priceIncrease(String):Biến động

Yêu cầu tham số

Tên tham số Loại tham số Bắt buộc điền Miêu tả
sortType String Không Sắp xếp:11-Theo giá giao dịch tăng dần,12-Theo giá giao dịch giảm dần ,21-24H Giá trị giao dịch tăng dần,22-24H Giá trị giao dịch giảm dần,31-24H Lượng giao dịch tăng dần,32-24H Lượng giao dịch giảm dần,41-Tăng giảm theo ngày tăng dần,42-Tăng giảm theo ngày giảm dần
language String Không Ngôn ngữ:Mặc định,zh-Tiếng Trung (giản thể),en-Tiếng Anh,ct-Tiếng Trung (phồn thể),vi-Tiếng Việt

results matching ""

  No results matching ""