Giao dịch API

Giúp giao dịch nhanh chóng trên VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
Post /userinfo Nhận thông tin người dùng

Mẫu

# Request
POST https://api.vnbig.com/v2/userinfo
Truy cập tần số 6, 2 giây
# Response
{
 "result": true,
 "free": {
  "EOS": 0,
  "BTC": 19999.27,
  "ETC": 0,
  "ETH": 0,
  "LTC": 0
 },
 "freezed": {
  "EOS": 0,
  "BTC": 0.7,
  "ETC": 0,
  "ETH": 0,
  "LTC": 0
 }
}

Chi tiết giá trị trả lại

result(boolean):Trả về kết quả true:Trả về thành công,false:Trả về thất bại
free(String, BigDecimal):Số dư khả dụng
freezed(String, BigDecimal):Số tiền bị đóng băng

Yêu cầu tham số

Tên tham số Loại tham số Bắt buộc điền Miêu tả
api_key String Đúng apiKey người dùng yêu cầu
sign String Đúng Yêu cầu ký tên tham số

results matching ""

  No results matching ""