Tình hình API

Nhận dữ liệu tình hình thị trường mới nhất VNBIG

Cổng kết nối Miêu tả
Get /list Nhận tất cả giao dịch đối ứng

Mẫu

# Request
GET https://api.vnbig.com/v2/list
Truy cập tần số 2000, 60 giây
# Response
[
 {
  "symbol": "VNB_BTC",
  "price_fixed": "2",
  "volume_fixed": "4"
 },
 {
  "symbol": "LTC_ETH",
  "price_fixed": "8",
  "volume_fixed": "4"
 }
]

Chi tiết giá trị trả về

symbol(String):Giao dịch đối ứng
price_fixed(String):Giá làm tròn đến số thập phân sau dấu phẩy 
volume_fixed(String):Số lượng làm tròn đến số thập phân sau dấu phẩy

Yêu cầu tham số

Tên tham số Loại tham số Bắt buộc điền Miêu tả
- - - -

results matching ""

  No results matching ""