Yêu cầu trao đổi

URL truy cập REST:https://api.vnbig.com/v2

Tất cả yêu cầu đều dựa theo giao thức Https, contentType ở phần đầu cần thống nhất đặt thành: 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8’.

Hướng dẫn yêu cầu trao đổi

1.Yêu cầu tham số: Đóng gói (Encapsulation) tham số theo quy định yêu cầu tham số cổng kết nối.

2.Gửi yêu cầu tham số: Gửi yêu cầu tham số đã đóng gói lên máy chủ qua POST hoặc GET.

3.Máy chủ phản hồi: Đầu tiên máy chủ kiểm tra an toàn tham số đối với dữ liệu người dùng yêu cầu, sau khi thông qua sẽ gửi lại cho người dùng dữ liệu phản hồi bằng JSON theo logic nghiệp vụ.

4.Xử lý dữ liệu: Xử lý dữ liệu phản hồi của máy chủ.

Chi tiết các mã lỗi

Mã lỗi Chi tiết
10000 Không được để trống mục Api_key
10001 Không để trống mục Ký tên
10002 Api_key đã quá hạn
10003 Chưa cấp quyền API
10004 Quyền hạn API không đúng
10005 Không để trống mục Giao dịch đối ứng
10006 Api_key không tồn tại
10007 Ký tên không đúng
10008 Không để trống mục Loại mua bán
10009 Không để trống mục Giá ủy thác
10010 Giá ủy thác phải lớn hơn 0
10011 Không để trống mục Số lượng ủy thác
10012 Số lượng ủy thác phải lớn hơn 0
10013 Không để trống mục Số tiền ủy thác
10014 Số tiền ủy thác phải lớn hơn 0
10015 Đặt hàng thất bại
10016 Không để trống mục ID đơn hàng
10017 Cho phép hủy nhiều nhất 3 đơn hàng
10018 Không tồn tại đơn hàng
10019 Hủy đơn hàng thất bại
10020 ID đơn hàng quá dài
10021 Sai loại hình ID đơn hàng
10022 Sai loại hình mua bán
10023 Sai loại hình mua bán trả lại
10024 Không tải được chi tiết đơn hàng
10025 Không nhận được nhiều ủy thác
10026 Không tồn tại thông tin người dùng
10027 Không tồn tại giao dịch đối ứng
10028 Không để trống mục Chu kỳ
10029 Không có loại hình biểu đồ nến
10030 Không tải được lịch sử giao dịch thành công
10031 Số dư khả dụng không đủ
10032 Tần suất yêu cầu quá nhanh, vượt quá giới hạn cho phép của giao diện
10033 Tạm ngừng cung cấp dịch vụ API
10034 Ngôn ngữ không tồn tại hoặc chưa hỗ trợ
10035 Loại sắp xếp không tồn tại
10036 Diệp vấn không có trong danh sách trắng
10037 Chuyển đổi thành phố đã tắt

results matching ""

    No results matching ""