Nhật ký cập nhật

Cập nhật ngày 25 tháng 4 năm 2018

REST API 
1.Tình hình API (nhận tất cả giao dịch đối ứng, tình hình thị trường, độ sâu thị trường, tin tức giao dịch, dữ liệu biểu đồ nến)
2.Giao dịch API (ủy thác đặt hàng, nhận chi tiết đơn hàng, nhận nhiều ủy quyền, lịch sử giao dịch thành công, tin tức người dùng). 
WebSocket API
1.Tình hình API (tình hình thị trường, độ sâu thị trường, lịch sử giao dịch thành công).

results matching ""

    No results matching ""