Làm sao để ký khi yêu cầu tham số

Tham số mà người dùng gửi lên ngoại trừ sign ra thì đều phải ký tên.

Đầu tiên, sắp xếp thứ tự chuỗi đợi ký theo tên tham số (so sánh chữ cái đầu tiên của tất cả tên tham số, sắp xếp theo tứ tự abcd, nếu bị trùng chữ cái đầu thì xem chữ cái thứ hai, cứ thế cho đến hết).

Ví dụ: Ký tên với tham số dưới đây

string[] parameters={"api_key=c821db84-6fbd-11e4-a9e3-c86000d26d7c","symbol=btc_cny","type=buy","price=680","amount=1.0"}; tạo chuỗi đợi ký amount=1.0&api_key=c821db84-6fbd-11e4-a9e3-c86000d26d7c&price=680&symbol=btc_cny&type=buy

Sau đó, thêm khóa cá nhân vào chuỗi đợi ký để tạo thành chuỗi đợi ký cuối cùng.

Ví dụ:

amount=1.0&api_key=c821db84-6fbd-11e4-a9e3-c86000d26d7c&price=680&symbol=btc_cny&type=buy&secret_key=secretKey

Chú ý,"&secret_key=secretKey" là tham số bắt buộc phải tải lên.

Dùng hàm 32-bit MD5 để tính tên chuỗi đợi ký cuối cùng, từ đó có được chuỗi kết quả ký tên (Chuỗi này gán giá trị vào tham số sign), các chữ cái trong kết quả tính toán của MD5 đều phải viết hoa.

results matching ""

    No results matching ""