Khởi động quyền hạn API

Quyền hạn API của người dùng nằm ở phần Thiết lập cơ bản trên website->Nhấn Quản lý API để xem danh sách API, nhấn tiếp vào "Thêm" để nhận,trong đó apiKey là khóa truy cập mà VNBIG cung cấp cho người dùng API, secretKey là khóa cá nhân để yêu cầu ký tham số.

Chú ý: Không tiết lộ hai tham số này cho người ngoài vì nó liên quan đến sự an toàn tài khoản của bạn.

results matching ""

    No results matching ""